STRATEŠKI PLAN WCPT ZA PERIOD 2011 – 2015 GODINE


STRATEŠKO PLANIRANJE


ZAKLJUČAK POSLE DISKUSIJE NOVEMBRA 2011.

 

Rad WCPT je poduprt osnovnim ciljevima sadržanim u Statutu. Od 18-20 novembra 2011 godine Izvršni Komitet WCPT se sastao u sesiji o strateškom planiranju kako bi obezbedio uobličavanje aktivnosti Konfederacije za naredni tro i po godišnji period pre Generalne Skupštine 2015. godine. Ovo je bilo objavljeno skeniranjem okruženja predstavljenim u Prilogu 1. Kao rezultat diskusije ažurirani su vizija, misija, ciljevi i prioriteti WCPT.


MISIJA WCPT

 

Kao međunarodni glas fizioterapije WCPT ima za misju da:

 • ujedini profesiju na međunarodnom nivou
 • predstavi fizioterapiju i fizioterapute na međunarodnom nivou
 • promoviše više standarde fizioterapeutske prakse, obrazovanja i istraživanja
 • olakša komunikaciju i razmenu informacija među udruženjima zemalja članica, regiona, podgrupa i njihovih članova
 • sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama
 • doprinese poboljšanju globalnog zdravlja

 

VIZIJA WCPT

 

Vizija WCPT  je da pokreće razvoj fizioterapije unapredtako da profesija postane globalno prepoznata po svojoj značajnoj ulozi u poboljšanju zdravlja i dobrobiti.


VODEĆI PRINCIPI WCPT

 

WCPT će se voditi sledećim principima:

 • Etički standardi profesije
 • Etički principi WCPT podupiru i vode rad Konfederacije
 • Kulturna svesnost i osetljivost  

– Članovi dolaze iz različitih kultura, gepolitičkih granica, imaju različita uuverenja a ova raznolikost obogaćuje Konfederaciju i oslikava se u donošenju odluka i aktivnostima.  

 • Raznolikost profesije na međunarodnom nivou 

-WCPT je svesna međunarodnih varijacija u stepenu razvoja profesije, uključujući obrazovanje, istraživanje i političke razlike, i potvrđuje ovo u svom radu obezbeđujući podršku svim članskim organizacijama, regionima, podgrupama I njihoviim članovima, ne obazirući se na razlike.

 • Finansijska odgovornost  

-Inicijative i aktivnosti WCPT  u okviru strateškog plana moraju biti saglasne sa odgovornom raspodelom budzeta prema članskim organizacijama. 

 • Ravnopravan pristup članskom servisu 

-WCPT nastoji da obebedi da dokumenta, resursi i sredstva razvijena ili servisi koje obezbeđuje budu dostupni svima. 

 • Nagrađuje i uključuje osoblje i volontere 

-WCPT ceni i priznaje doprinos osoblja i volontera koji su neophodni za aktivnosti Konfederacije.


CILJEVI WCPT

 

Ciljevi WCPT su da: 

 • promoviše više standarde fizioterapeutskog obrazovanja, prakse i istraživanja 
 • komunicira i podrži za i u ime profesije
 • obezbedi odgovornost i stručnost uprave WCPT
 • sarađuje da međunarodnim i nacionalnim organizacijama
 • promoviše zdravlje, dobrobit i fitness globalne populacijeSlika 1 Ciljevi WCPT su inkapsulirani u njenu misiju


 PRIORITETI

 

Detaljni strateški i akcioni plan će biti razvijeni u odnosu na ciljeve WCPT koji će doprineti razvoju identiteta i važnosti WCPT.

 

     Cilj 1: promovisanje viših standard fizoterapijskog obrazovanja, prakse i istraživanja

 

Prioritet 1.1.: Razviti ulogu WCPT kao globalnu observatoriju i spremište informacija o fizioterapiji(visoki): 

 • strukturiranjem njenog razvoja/ponude i/ili aktivnostima baziranim na njenom praćenju i proceni novih razvoja i promena u praksi/obrazovanju/politici(visoki) 
 • činjenći dostupnu bazu podataka koja uključuje uobičajeni set podataka I profesionalne naslove(visoki) 
 • šireći bazu podataka eksperta u obrazovanju, istraživanju, praksi i politici (srednji) 

Prioritet 1.2.: Organizovati eminentni Svetski Kongres Fizioterapije(visoki):  

 • obezbeđujući visoko kvalitetan program kvalitetnog sadržaja koji bi privukao delegate I izlagače(visoki) 

Prioritet 1.3.: Razviti strategiju za implementaciju WCPT smernica obrazovanja i politiku prakse(visoki):

 • čineći dostupnim događaje uključujući radionice i druge izvore kao što su studije (visoki) 
 • preduzimanjem globalne revizije implementacije WCPT smernica obrazovanja i politiku prakse(visoki) 
 • čineći dostupnim proces inicijalnog pregleda profesionalnih ulaznih nivoa programa fizioterapije gde trenutno nema takvih(visoki) 
 • olakšavajući mogućnosti za direktni pristup/naprednim područijma(visoki) 
 • obezbeđujući da je ulazni nivo fizipterapije pravedan/dobro baziran(srednji) 

Prioritet 1.4.: Razviti resurse portfelja private prakse(srednji): 

 • radeći evaluaciju dostupnih resursa(srednji) 
 • identifikujući praznine u resursima(srednji) 
 • razvijanjem novih ponuda(srednji) 

Prioritet 1.5.: Pregled CPD i portfelja rukovodstva WCPT(srednji): 

 • ispunjavanjem potreba, praznina i analizom mogućnosti CPD I ponudi rukovodstva npr samit(srednji)

 

     Cilj 2: Komuniciranje i svedočenje za i u ime profesije 

 

Prioritet 2.1.: Razvoj i implemntacija strategije komunikacija koje obezbeđuju da WCPT komunicira strateški kroz sve aktivnosti  komunikacije(visoki):

 • obezbeđujući da korporativne smernice osiguravaju jasnu i konzistentnu poruku i prezentaciju WCPT (visoki) 
 • dostavljajući označenu komunikaciju članskim organizacijama, regionima, podgrupama, mrežama, individualnim fizioterapeutima i drugim zainteresovanim stranama(visoki) 
 • komentirajući o važnim zdravstvenim, socijalnim i političkim temama(visoki) 
 • poboljšavajući iskustvo korisnika web stranice (visoki)  
 • šireći priručnik sa materijalom o vezama sa javnošću (nizak) 

Prioritet 2.2.: Povećati profil i dosezanje Svetskog dana fizioterapije (visok): 

 • trenutni resursi su ažurirani a novi su razvijeni(visoki) 

Prioritet 2.3.: prepoznati lidere u profesiji(srednji): 

 • daljim razvijanjem programa nagrada(srednji) 
 • korišćenjem predmetnih eksperata u relevantnim oblastima delovanja(srednji)  

Prioritet 2.4.: Podizanje profila i relevantnosti WCPT sa članskim organizacijama, regionima, podgupama, individualnim fizioterapeutima I drugim zainteresovanim stranama:  

 • podižući profil i brend WCPT (srednji) 
 • povećavajući doprinos WCPT nacionalnim, regionalnim i dogadjajima podgrupa(srednji) 
 • preuzimajući formular članova kako bi se dobio uvid u stavove članova, njihove potrebe i dobilo stanovište za buduće aktivnosti WCPT(srednji)  
 • poboljšavajući upotrebu socijalnih medija (srednji)

 

     Cilj 3: Obezbediti odgovornost i izuzetan kvalitet vlasti WCPT

 

Prioritet 3.1. : Obezbediti odgovoran, dovoljan i efikasan operativni menadzment(visoki): 

 • obezbeđujući da je Generalna Skupština inkluzivna i osigurava učešće svim članskiim organizacijama(visoki) 
 • osiguravajući da su ljudski resursi/presonalna politika i procedure u skladu sa trenutnim zakonom i dobrom praksom(visoki) 
 • pregledanjem finansijskih politika i izveštavanjem(visoki) 
 • obezbeđujući da se finansijska politika i izveštaj dostižu ili prevazilaze za sector(visoki)  

Prioritet 3.2.: Pregled finansijskog modela i fiskalnih odgovornosti da bi se optimizovala održivost i rast WCPT(visoki):  

 • pregledom održivih modela poslovanja i potencijalnih prihoda (visoki) 
 • stvaranjem prihoda za WCPT od izložbenog prostora za Kongres 2015 (visoki) 
 • obezbeđujući da plaćanje članarine članskih organizacija bude u skladu sa globalnim ekonomskim okolnostima(visoki)  

Prioritet 3.3.: Pregledati i uskladiti strukture, procese i osnovne funkcije WCPT sa vizijom, misijom i ciljevima(visoki):  

 • pregledom Statuta i korporativnog modela upravljanja i ako nisu sačinjeni da optimiziraju rast i razvoj WCPT, preduziimanjem adekvatnih koraka da se isprave(visoki) 
 • interakcijom sa pojedinačnim članskim organizacijama, regionima na način koji prepoznaje različitosti, želi jedinstvenost i vrednuje razmenu resursa(visoki) 
 • tekući razvoj podgrupa i regiona (srednji) 

 

     Cilj 4: Saradnja sa međunarodnim I nacionalnim organizacijama

 

Prioritet 4.1.: Povećati učešće i angažovanje WCPT u WHO i drugim UN-srodnim agencijama(visoki): 

 • prisustvovati na regionalnim sastancima i dogadjajima WHO(visok) 
 • učestvovati na Skupštini Svetske Zdravstvene Organizacije(srednji) 
 • aktivno učestvovati u adekvatnim programima WHO(npr invaliditet i rehabilitacija, ICF, resursi ljudskog zdravlja) i odgovarati na zahteve za doprinos/komentar(npr pregled dokumenata, razvoj programa, priručnih sredstava)(visoki/srednji) 

Prioritet 4.2.: Uključiti na sastancima potpnu posvećenost WCPT partnerstvu Svetskog Saveza Zdravstvenih Profesija(visok): 

 • doprinoseći aktivno i/ili vodećim projektima, kampanjama, dogadjajima(npr nezaraznim  bolestima,  kolaborativnoj praksi, profesionalnim regulativama) (visok) 

Prioritet 4.3.: Doprinoseći radu drugih relevantnih međunarodnih organizacija(nizak): 

 • učestvovanjem u projektima i inicijativama u organizaciji od npr ne-vladinih organizacija(nizak)

 

     Cilj 5: Pomovisati zdravlje, dobrobit i fitness opšte populacije:

 

Prioritet 5.1.: Koristiti strategije primenjive na sve druge ciljeve da bi se promovisalo zdravlje i dobrobit globalne populacije(visoki)

 

Napomena: stavke navedene pod prioriteti su indikativne i pun akcioni plan i definitivni projekti će biti razvijeni kako bi zadovoljili prioritete u okviru dostupnih resursa

 

 

Prilog 1: ispitivanje okruženja

 

Šta je ispitivanje okruženja?

 

U kontekstu rada WCPT i Izvršnog Komiteta, ispitivanje okruženja je vežba da se objave budući planovi i dugoročno razmišljanje o potrebama profesije i WCPT. Ispitivanje uzima u obzir kakva je pozicija WCPT u odnosu  na spoljno okruženje, da li:

 • shvata potencijalnu prirodu i tempo promena
 • identifikuje potencijalne mogućnosti, izazove i najverovatniji budući razvoj koji će uticati na fizikalnu terapiju i WCPT 

 

Uzimajući u obzir ova pitanja WCPT je u mogućnosti da bolje razume relevantne trendove koji će najverovatnije značajno uticati na način planiranja i rada, dugoročni kao i kratkoročno.

Vežba ispitivanja se ponavlja od strane Izvršnog Komiteta redovno kroz čitav mandat.

Vežba obezbeđuje informacije u vezi sa razvojem fleksibilnih strategija koji omogućavaju WCPT da reaguje brzo na promene u okruženju pre nego da reaguje na samu promenu. 

 

 

Globalan pitanja:

 

1. korporativne odgovornosti 

2. katastrofe

 • globalno zagrevanje
 • prirodne katastrofe
 • pandemije 

3. zdravlje

 • pristup tokom čitvog života i u grupma
 • jednaki i pravovremeni pristup
 • trenutni i dugoročni odgovor
 • informisani izbor 

4. socijalni/ekonomski/politički problemi

 • mogućnost plaćanja
 • civilni i socijalni nemiri
 • očekivanja konzumenata
 • ekonomske razlike/raspodele dohotka
 • povećani troškovi zdravstvene isporuke
 • migracija

 

 

Ljudski zdravstveni resursi:

 

1. razvoj zdravlja i stila provajdera usluga  

2. povećanje broja drugih provajdera zdravstvenih usluga

 • impakt
 • mogućnosti
 • demografija radne snage 

3. migracije

4. pomoćni radnici(npr asistenti, pomoćnici)  

5. neadekvatna globalna distribucija zdravstvenih radnika 

6. pitanja ponude i potražnje 

7. volonterska radna snaga(fizioterapeuti i/ili drugi) 

 

 

Organizacije članice:

 

1 .menjanje lica profesije globalno

 • menjanje šema razvoja u zemljama/regionima gde se razvija profesija
 • povećanje uključenosti fizioterapeuta gde engleski nije maternji jezik 
 • regionalni razvoj, naročitio Azija Zapadni Pacifik 

2. promovisanje rasta članskih organizacija

 • uključivanje članova na svim nivoima
 • optimiziranje učešća kroz karijeru 

3. regulacja i priznavanje profesije

 

 

Obrazovanje:

 

1. kontinuirana kompetencija 

2. početni nivo

 • pristup
 • različitost
 • broj/planiranje
 • program u zemljama gde ne postoji program i/ili gde se profesija tek rađa 
 • standardizacija 

3. šeme za povećanje broja diplomaca 

 

 

Fizioterapeutska praksa:

 

1. napredno/promenjivo područje  

 • interni/eksterni korisnici 
 • prepisivanje lekova
 • reputacija
 • treman/mogućnosti 

2. izmene u modelima isporuke servisa 

3. fragmentacija identiteta fizioterapije 

4. međuvladine organizacije/nevladine organizacije/vladine organizacije/organizacije invalidnih osoba uticaj na praksu  

 • svetski izveštaj o invalidnosti 

5. zdravlje poulacije

 • potreba za pormovisanjem zdravlja/fitnesa/dobrobiti 
 • demografske izmene

                  -povećanje starosti stanovništva

 • nezarazne bolesti 

                 -povećanje prevalence

                 -povećanje profila 

                 -uloga WCPT 

                 -uloga fizioterapije 

 • produženje života osoba sa zaraznim bolestima  

6. kvalitet podataka za donošenje odluka

 • klinička efikasnost
 • efektivnost cene
 • zahtevi pacijenta/klijenta
 • kreiranje politike 

 

 

WCPT:

 

1. odgovornost zahteva

 • finansijska
 • birača
 • članskih organizacija
 • društva
 • kvaliteta podataka 

2. propagiranje

 • pozicioniranje profesije za uticaj na globalno zdravlje i invalidnost 

3. saradnja

 • očekivanja
 • mogućnosti
 • garđenje na postojećim saradnjama  

4. komunikacija

 • brend
 • visoki kvalitet/ istinitost/ pouzdanost
 • trenutno vreme odgovora
 • pozicija
 • obim i pozicioniranje ponuda u okviru fizioterapije i okružujućeg društva
 • veze
 • reputacija
 • socijalno stanje 

5. prioritet postavki

 • održivost
 • kapacitet izgradnje I mogućnost promena
 • komercijalno i finansijsko planiranje
 • vlasti
 • struktura menadzmenta
 • resursi osoblja 

6. uoptreba tehnologije

 • upotreba za maksimalni efekat

 

 

© World Confederation for Physical Therapy 2012

 


/p/span

span style=“font-size: 12.0pt; font-family: ‘Times New Roman’,’serif’; mso-fareast-font-family: SymbolMT;“ lang=“EN-US“