„Službeni glasnik RS“, br. 119/2007

 

 

Na osnovu člana 190. stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05),

 

Ministar zdravlja donosi

 

 

P R A V I L N I K

 

o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika

 

 

I. UVODNA ODREDBA

 

 

Član 1.

 

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje odobrenja za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) članovima komora zdravstvenih radnika, postupak i način izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja licence, obrazac i sadržaj izdate, obnovljene ili oduzete licence, kao i druge uslove potrebne za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.

 

Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence jeste postupak koji sprovodi nadležna komora radi utvrđivanja stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika za samostalni rad.

 

Licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenog radnika za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti u Republici Srbiji.

 

O izdatoj, obnovljenoj ili oduzetoj licenci rešenje donosi direktor nadležne komore.

 

Licenca se izdaje na period od sedam godina.

 

 

II. POSTUPAK IZDAVANJA LICENCE

 

 

Član 2.

 

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlja poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom.

 

 

Član 3.

 

Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori.

 

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnoj komori preko ogranka komore.

 

 

Član 4.

 

Nadležna komora nezaposlenom zdravstvenom radniku izdaje licencu nakon zasnivanja radnog odnosa.

 

Nadležna komora zdravstvenom radniku osnivaču privatne prakse, izdaje licencu danom podnošenja zahteva za osnivanje privatne prakse.

 

Nadležna komora zdravstvenom radniku korisniku starosne penzije, izdaje licencu nakon zasnivanja radnog odnosa sa osnivačem privatne prakse ili danom podnošenja zahteva za osnivanje privatne prakse.

 

Zdravstveni radnik strani državljanin koji na teritoriji Republike Srbije povremeno obavlja zdravstvenu delatnost (poslovno-tehnička saradnja, stručno konsultantske usluge), nadležnoj komori podnosi dokaz o članstvu u komori, odnosno staleškom udruženju kao i važeću licencu zemlje u kojoj obavlja zdravstvenu delatnost.

 

 

Član 5.

 

Uz zahtev iz člana 3. ovog pravilnika zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

 

1) rešenje o upisu u imenik nadležne komore;

 

2) overenu fotokopiju diplome visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvene struke, odnosno nostrifikovanu diplomu visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvene struke stečene u inostranstvu;

 

3) overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

 

4) potvrdu da je u radnom odnosu i poslovima koje neposredno obavlja;

 

Zdravstveni radnik koji je stekao nastavno-naučno zvanje, odnosno naziv primarijus, dostavlja overene fotokopije uverenja o stečenom zvanju, odnosno nazivu.

 

Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik nije osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi, nadležna komora pribavlja od nadležnog organa po službenoj dužnosti.

 

 

Član 6.

 

Zdravstveni radnik koji obavlja specijalističku delatnost, pored dokumenata iz člana 5. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje licence dostavlja i sledeću dokumentaciju:

 

1) overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom specijalističkom ispitu stečenu u inostranstvu;

 

2) overenu fotokopiju diplome o položenom ispitu iz uže specijalnosti, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom ispitu iz uže specijalnosti stečenu u inostranstvu.

 

 

Član 7.

 

Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence stekne stručni naziv primarijus ili nastavno-naučno zvanje dužan je da o tome obavesti nadležnu komoru.

 

U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 1. ovoga člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa istim licencnim brojem i periodom važenja.

 

Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence položi specijalistički ili ispit iz uže specijalnosti dužan je da o tome obavesti nadležnu komoru.

 

U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 3. ovoga člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa novim periodom važenja.

 

 

III. POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE

 

 

Član 8.

 

Zdravstvenom radniku se može obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije stekao 168 bodova i to svake kalendarske godine po 24 boda kroz sadržaj programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

 

Od ukupnog broja stečenih bodova iz stava 1. ovoga člana, najmanje 50% bodova treba da bude iz oblasti za koju je zdravstvenom radniku izdata licenca, a ostalih 50% bodova može biti i iz drugih oblasti koje se odnose na delatnost koju zdravstveni radnik obavlja.

 

Ukupan broj od 24 boda, mora biti skupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije.

 

Jedna polovina godišnje ukupne sume bodova (12 bodova) dobija se u okviru programa kontinuirane edukacije koji se sprovode u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen.

 

Za zdravstvene radnike koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i privatnoj praksi ovo može biti bilo koji program kontinuirane edukacije koji se sprovodi u opštini ili u upravnom okrugu, a koji je dobio odgovarajuću akreditaciju od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

 

Jedna polovina godišnje ukupne sume bodova (12 bodova) dobija se kroz učešće na eksternim programima kontinuirane edukacije koji se sprovode van zdravstvene ustanove i privatne prakse u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen i može biti na republičkom ili međunarodnom nivou, kao i kroz druge oblike kontinuirane edukacije utvrđene propisom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

 

Zdravstveni radnik koji podnosi zahtev za obnavljanje licence mora sakupiti najmanje 12 bodova u 2008. godini, koji mu se, prilikom utvrđivanja ukupnog zbira bodova, u smislu stava 1. ovog člana, priznaju kao 24 boda.

 

 

Član 9.

 

Zdravstveni radnik radi obnavljanja licence podnosi zahtev ogranku nadležne komore 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

 

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana zdravstveni radnik dostavlja i:

 

1) dokaz da je u periodu važnosti licence stekao potreban broj bodova iz člana 8. ovog pravilnika;

 

2) potvrdu izdatu od strane zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, da je najmanje 50 % od dana izdavanja licence radio u oblasti zdravstvene delatnosti za koju ima licencu.

 

 

Član 10.

 

Ako zdravstveni radnik u toku važenja licence stekne više od 168 bodova, dozvoljava mu se da u naredni period važenja licence prenese 10 bodova.

 

 

Član 11.

 

U postupku odlučivanja o zahtevu za obnavljanje licence nadležna komora je dužna da po službenoj dužnosti utvrdi da nije nastupio neki od razloga za oduzimanje licence utvrđenih članom 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

 

 

Član 12.

 

Ako zdravstveni radnik nije ispunio uslove utvrđene članom 9. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika, nadležna komora će mu izdati licencu ukoliko u toku rada pod nadzorom zdravstvenog radnika koji ima licencu prikupi potreban broj bodova iz člana 8. ovog pravilnika, ali tako da broj bodova potrebnih za obnavljanje licence ne bude veći od broja bodova predviđenih za jednu kalendarsku godinu.

 

 

Član 13.

 

Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za utvrđeni period mirovanja radnog odnosa, i to u sledećim slučajevima:

 

1) odlazak na odsluženje, odnosno dosluženje vojnog roka;

 

2) upućivanje na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje, diplomatska, konzularna i druga predstavništva;

 

3) izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili na drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da privremeno prestane dalji radi kod poslodavca.

 

Zdravstvenom radniku, bračnom drugu zaposlenog iz stava 1. tačka 2) ovog člana, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za utvrđeni period mirovanja radnog odnosa.

 

Ako zdravstveni radnik iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom (bolovanje duže od šest meseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta), nije ostvario uslove iz člana 9. ovog pravilnika, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za period za koji su trajali navedeni razlozi.

 

 

IV. ODUZIMANJE LICENCE

 

 

Član 14.

 

Zdravstvenom radniku licenca može biti oduzeta privremeno ili trajno.

 

 

Član 15.

 

Nadležna komora zdravstvenom radniku privremeno oduzima licencu:

 

1) ako zdravstveni radnik ne obnovi licencu pod uslovom propisanim zakonom;

 

2) ako zdravstveni radnik obavlja delatnost za koju mu nije izdata licenca;

 

3) ako zdravstveni radnik u obavljanju zdravstvene delatnosti načini stručnu grešku kojom se narušava, odnosno pogoršava zdravstveno stanje pacijenta;

 

4) ako je zdravstvenom radniku izrečena jedna od mera privremene zabrane samostalnog rada od strane nadležnog organa komore, zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana komore, u skladu sa zakonom i statutom komore;

 

5) ako je pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje profesije zdravstvenog radnika;

 

6) ako u obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;

 

7) u drugim slučajevima propisanim zakonom.

 

 

Član 16.

 

Zdravstvenom radniku nadležna komora trajno oduzima licencu ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi.

 

 

Član 17.

 

Zdravstveni radnik kome nadležna komora nije obnovila licencu odnosno kome je oduzela licencu, pod uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom, dužan je da u roku od osam dana od dana prijeme rešenja dostavi nadležnoj komori ranije izdatu licencu.

 

 

Član 18.

 

Nadležna komora o privremenom ili trajnom oduzimanju licence zdravstvenom radniku, obaveštava poslodavca zdravstvenog radnika i filijalu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

 

V. IZGLED I SADRŽAJ LICENCE

 

 

Član 19.

 

Licenca se izdaje na obrascu formata A3, veličine 420 x 297 mm.

 

Na obrascu se nalazi grb Republike Srbije, naziv i logo nadležne Komore.

 

Na licenci se upisuju sledeći podaci o zdravstvenom radniku:

 

1) ime i prezime;

 

2) školska sprema;

 

3) oblast zdravstvene zaštite za koju se licenca izdaje;

 

4) broj licence;

 

5) datum i mesto izdavanja licence;

 

6) datum važenja licence;

 

7) pečat nadležne komore i potpis direktora nadležne komore.

 

 

Član 20.

 

Štampanje licence od strane Narodne banke Srbije – Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider može se vršiti na papiru i na način koji sprečava falsifikovanje licence.

 

 

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

Član 21.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Broj 110-00-390/2007-02

U Beogradu, 7. decembra 2007. godine

 

Ministar,

prof. dr Tomica Milosavljević, s.r.