ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR LASEROTERAPIJA >>>

Beograd, 25. januar 2017.
Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija ima čast da Vas obavesti da, u okviru ECPD međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih i biomedicinskih nauka, organizuje

ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINARLASEROTERAPIJA

(Beograd, 3 i 4. februar 2017.)
Seminar je namenjen specijalističkoj obuci lekara, stomatologa i fizioterapeuta sa visokom strukovnom školom za korišćenje lasera male snage u terapijske svrhe. Tematika nastavnog programa je sledeća:

• Fizičke karakteristike laserskog zraka
• Tipovi lasera
• Biološki efekti lasera
• Primena lasera male snage u medicini
• Refleksoterapija i laseropunktura
• Primena lasera u fizikalnoj medicini
• Primena lasera u sportskoj medicini
• Primena lasera u dermatologiji
• Primena lasera u reumatologiji
• Primena lasera u stomatologiji
• Primena lasera kod neuroloških oboljenja
• Tretman rana laserom
• Upoznavanje sa tehnikom rada i praktična obuka za korišćenje lasera
male snage
• Bioptron svetlosna terapija
Evropski centar
za mir i razvoj
Terazije 41
11000 Belgrade, Serbia
ECPD Headquarters
Phone +381 11 3246-041, 3246-042, 3246-043, 3246-044, 3246-045 Fax: 3240-673, 3234-082
E-mail: ecpd@EUnet.rs office@ecpd.org.rs
European Center
for Peace and Development
Centre Européen
pour la Paix et le Développement
Centro Europeo
para la Paz y el Desarrollo

University for Peace established by the United Nations Direktor Seminara je prof. dr Milica Lazović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za rehabilitaciju u Beogradu. Nastavni program izvode istaknuti eksperti iz ove oblasti. Organizacija Seminara Nastavni program Seminara obuhvata teorijska predavanja i praktičnu obuku za korišćenje lasera u terapijske svrhe.
ECPD obezbeđuje polaznicima Seminara odgovarajuću literaturu i nastavni materijal, potreban za efektivno praćenje nastave. Certifikat Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja i veština tokom Seminara, polaznici će dobiti međunarodno validan Certifikat ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nnacija. Prijava za učešće i kotizacija Kotizacija za učešće u radu Seminara iznosi 250 EUR (dinarski ekvivalent). nPrijavu, sa kopijom diplome Medicinskog ili Stomatološkog fakulteta dostaviti do na adresu: Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, 11000 Beograd, telefon: +381 11 3246-041 (042-045), fax: +381 11 3240-673, 3234-082; e-mail: ecpd@EUnet.rs i office@ecpd.org.rs U očekivanju Vaše prijave i učešća u radu Seminara, s poštovanjem,

DIREKTOR SEMINARA
(Prof. dr Milica Lazović)
DIREKTOR BIOMEDICINSKIH
I MEDICINSKIH STUDIJA ECPD
(Prof. dr Jovan Mićić)
ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR
LASEROTERAPIJA
PROGRAM
PRVI DAN
08:30 − 09:00 Registracija učesnika
09:00 − 09:30 Otvaranje Seminara
09:30 − 11:00 Biofizika lasera
− Definicija lasera
− Izvori lasera
− Tipovi lasera
− Svojstva laserske svetlosti
− Režim rada
11:00 − 11:15 Pauza
11:15 − 12:45 Biološki efekti laseroterapije
− Primarni efekti (biohemijski, bioelektrični i
bioenergetski efekti)
− Sekundarni efekti (stimulacija mikrocirkulacije i
stimulacija ćelijskog metabolizma)
− Terapijski efekti (analgetski, antiinflamatorni,
antiedematozni i biostimulativni efekat)
13:00 − 14:30 Principi doziranja
Štetni efekti laseroterapije
Indikacije za laseroterapiju
14:30 − 15:00 Pauza
15:00 − 16:30 Praktična nastava
− Tehnika rada
− Pregled protokola lečenja
− Preventivne mere zaštite od lasera
16:30 − 16:45 Pauza
16:45 − 18:15 Laseroterapija koštano-zglobnog sistema
− Program lečenja degenerativnih reumatskih bolesti
− Program lečenja zapaljenskih reumatskih bolesti
18:15 − 19:00 Praktična nastava
− Program lečenja bolesti koštano-zglobnog sistema
DRUGI DAN
08:00 − 09:30 Posttraumatska stanja i laseroterapije
Sportska medicina i laseroterapija
Laseroterapija i bolesti uha, grla i nosa
09:30 – 09:45 Pauza
09:45 − 11:15 Praktična nastava
11:15 − 11:30 Pauza
11:30 − 13:00 Primena lasera u stomatologiji
Kožne bolesti i laseroterapija
Laseroterapija u tretmanu rana
13:00 − 14:30 Pauza
14:30 − 15:15 Praktična nastava
15:30 − 17:00 Okrugli sto sa panel diskusijom
Praktični deo ispita
17:30 − 18:00 Završna reč
Uručenje Međunarodnih certifikata
ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija
EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ (ECPD)
UNIVERZITETA ZA MIR UJEDINJENIH NACIJA
ECPD SPECIJALISTIČKI SEMINAR
LASEROTERAPIJA
(Beograd, 3 i 4. februar 2017.)
PRIJAVNI LIST
1. Prezime i ime ____________________________________________________________________________
2. Školska sprema _________________________________________________________________________
3. Specijalnost ______________________________________________________________________________
4. Organizacija (naziv, adresa, tel, fax, e-mail) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Radno mesto ili funkcija ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Adresa za korespondenciju (ako je drugačija od navedene) ________________________
_______________________________________________________________________________________________
Prijavni list dostaviti Evropskom centru za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za
mir Ujedinjenih nacija, Terazije 41, Beograd, fax: 011/3240-673, 3234-082, email:
ecpd@EUnet.rs i office@ecpd.org.rs.
U vezi sa instrukcijama za plaćanje i izdavanjem profakture obratite se
Finansijskoj službi ECPD na tel. +381 11 3343 404 ili 3246 041 (042-045).
Napomena: Obavezno dostaviti kopiju diplome o završenom fakultetu!
Mesto i datum ______________________________ Kandidat ________________________________