Raspisan konkurs za prijem osam fizioterapeuta oštećenog vida u gradske zdravstvene ustanove

 

Gradska uprava raspisala je konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme, u trajanju do šest meseci, osam fizioterapeutskih tehničara oštećenog vida u zdravstvene ustanove čiji je osnivač grad Beograd. Fizioterapeutski tehničari biće zaposleni u domovima zdravlja „Voždovac”, „Vračar”, „Novi Beograd”, „Rakovica” i „Savski venac” i kliničko-bolničke centre „Zvezdara” (dva izvršioca) i „Bežanijska kosa”.

 

– Sprovodeći inicijativu za zapošljavanje 60 doktora medicine i 100 medicinskih sestara u gradskim zdravstvenim ustanovama, grad je uočio potrebu da se u ovim institucijama zaposli i jedan broj fizioterapeuta oštećenog vida. Oni će u službama fizikalne medicine i rehabilitacije pre svega biti angažovani na raznim vrstama masaže, što će građanima pružiti još kvalitetniju zdravstvenu uslugu, ali i rasteretiti fizioterapeute koji već rade. Ova inicijativa grada Beograda u skladu je sa sprovođenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prema kome svaka ustanova ima obavezu da zaposli određen broj osoba sa različitim kategorijama invaliditeta. To će na izvestan način biti i probni rad i grad će nastojati da obezbedi sredstva da oni fizioterapeuti koji se dobro pokažu mogu da nastave sa radom – rekao je zamenik gradskog sekretara za zdravstvo dr Aleksandar Stefoski.

 

Kandidati uz prijavu na oglas treba da podnesu diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi u četvorogodišnjem trajanju (obrazovni profil fizioterapeutski tehničar oštećenog vida) i svedočanstvo za svaki razred srednje škole, uverenje o položenom stručnom ispitu, uverenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uverenje MUP-a da nisu osuđivani (izdati nakon objavljivanja konkursa), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih (izdat na novom obrascu, u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama objavljenom u „Službenom glasniku RS” 20/09), uverenje o zdravstvenom stanju (ne starije od šest meseci), dokaz o oštećenju vida izdat od nadležnog organa i biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Dokumenta treba podneti u originalu ili fotokopiji overenoj u sudu ili opštini.

 

Rok za podnošenje prijava je 21 dan i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa, a kandidat koji podnosi prijave za više zdravstvenih ustanova treba da navede uz koju od prijava je priložio dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u oglasu. Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi i nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se podnose na adresu Gradska uprava grada Beograda, Služba načelnika Gradske uprave, Beograd, Kraljice Marije 1, sa naznakom „Za oglas”.

 

Dodatne informacije mogu da se dobiju na broj telefona 7157-647.

 

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1513202