Poštovano članstvo,

pred Vama se nalazi predlog IZMENE I DOPUNE STATUTA DRUŠTVA FIZIOTERAPEUTA SRBIJE,  koji je usvojen na poslednjem sastanku Predsedništva DFS-a. Izmene i dopune su, radi lakšeg snalaženja, u tekstu osenčene crvenom bojom.  Molimo članstvo da, do sledeće Skupštine, prouči ovaj dokument i svoje mišljenje, predloge, primedbe i sugestije pošalje na e-mail društva –  fiziosrbija@yahoo.com .

 

 

ДРУШТВО ФИЗИОТЕРАПЕУТА СРБИЈЕ

ул. Николаја Гогоља бр. 44

11 000 Б е о г р а д

Р. Србија

тел: + 381 11 6564 157

Fax: + 381 11 6564 096

 

 

 

 

E-mail: fiziosrbija@yahoo.com

www.fizio.org.rs

 

 

 

на основу чл. 11 и 12 Закона о удружењима, „Сл. гласник РС“ број 51/09, 99/11 Скупштина Удружења

физиотерапеута Србије усваја следеће:

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ДРУШТВА ФИЗИОТЕРАПЕУТА СРБИЈЕ

(ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА СЕПТЕМБАР 2013)

На основу

САДРЖАЈ:

ред. бр.

 1. Појам, назив и седиште друштва,
 2. Слобода, циљеви и делатност друштва,
 3. Упис у регистар,

 4. Јавност рада и време на које се друштво оснива,
 5. Савези, делови и секције друштва,
 6. Статусне промене друштва,
 7. Законитост рада друштва,
 8. Чланство у друштву,
 9. Дисциплинска одговорност чланова друштва и дисциплинске мере,

 10. Органи управљања друштвом (скупштина, председништво, надзорни одбор, етички комитет, секретар, благајник, секције, заступник),
 11. Одговорност за штету,

 12. Начин стицања и располагања имовином друштва,

 13. Статусне промене,

 14. Престанак рада,

 15. Остале одредбе (печат, штамбиљ, симбол, стручна служба, тумачење).
 1. ПОЈАМ, НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА.

Члан 1.

1.1. Друштво физиотерапеута Србије (у даљем тексту: Друштво) јесте добровољна, невладина, недобитна и ванстраначка организација заснована на слободи удруживања физиотерапеута Србије основана са циљем остваривања и унапређења циљева струке физиотерапеута који су у складу са Уставом и Законима Републике Србије.

1.2. Друштво је основано и организовано слободно и самостално је у остваривању својих циљева.

1.3. Друштво има циљеве и деловање који нису у супротности са одредбама Закона о удружењима из чл. 3, ст. 2.

Члан 2.

2.1. Сагласно се констатује да Друштво постоји од 25.03.1956. године када је основано на Оснивачкој скупштини одржаној у Београду и када је било уписано у регистар као „ДРУШТВО ФИЗИКАЛНИХ И РАДНИХ ТЕРАПЕУТА НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

Члан 3.

3.1. Друштво има назив који се декларише на српском језику и ћириличком писму.

3.2. Назив Друштва је: ДРУШТВО ФИЗИОТЕРАПЕУТА СРБИЈЕ.

3.3. Назив Друштва може садржати поједине стране речи ако оне чине назив међународне организацвије чије је удружење члан.

3.4. Назив Друштва не може да садржи елементе који су у супротности са одредбама чл. 3, ст. 2 Закона.

3.5. Скраћени назив Друштва је: ДФС.

3.6. Међународни назив Друштва је: Association of Physiotherapists of Serbia.

Члан 4.

4.1. Седиште друштва је у Београду у ул. Николаја Гогоља бр. 44, Градска општина Чукарица.

 

 

 

 1. СЛОБОДА, ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА.

Члан 5.

5.1. Област остваривања циљева Друштва је физиотерапеутска делатност у складу са циљевима WCPT чији је Друштво члан.

5.2. Циљеви друштва су:

– подстицање високих стандарда образовања и стандарда физикалне терапије,

– подстицање научно-истраживачког рада,

– подстицање комуникације и размене информација међу физиотерапеутима,

– вршење утицаја код надлежних институција ради побољшања статуса физиотерапеута,

– организовање конгреса и осталих стручних окупљања и семинара,

– представљање физикалне терапије стручној и широј јавности,

– сарадња са националним и интернационалним организацијама,

– иницирање и учествовање у јавним расправама од утицаја на здравље популације,

– примена свих законских аката и других неопоходних мера за развој Друштва,

– други циљеви и потребе струке физиотерапеута.

5.3. Друштво остварује своје циљеве кроз следеће делатности:

– организацију физиотерапеута на територији Републике Србије кроз подстицање и координирање активности на остваривању заједничких интереса и циљева у смислу унапређења здравствене заштите, медицинске неге и медицинске струке уопште,

– доношење и прихватање стандарда образовања,

– доношење и прихватање стандарда физиотерапијске праксе,

– побољшање квалитета услуга,

– формирање фонда за спцијалне пројекте,

– размена информација о истраживању,

– учествовање у научно-истраживачким пројектима,

– усвајање амблема друштва WCPT,

– формирање адресара физиотерапеута,

– повезивање Друштва са другим мултидисциплинарним организацијама,

– развијање информативног система Друштва,

– маркетинг и спонзорство,

– сасмостално или у сарадњи са другим организацијама очување и унапређење струке, ширење утицаја и поља деловања физиотерапеута и побољшање физиотерапеутског звања у заједници,

– заштиту појма физикална терапија – ФИЗИОТЕРАПИЈА и стручно звање физиотерапеут или физикални терапеут,

– рад на унапређењу едукативних процеса (базичних, специјализованих и континуиране медицинске едукације) који обезбеђују максималну стручност физиотерапеута,

– Спровођење континуиране медицинске едукације (КМЕ) и других видова едукације организовањем стручних скупова, едукативних састанака, семинара, курсева, конгреса, симпозијума, самостално или у сарадњи са средњеим школама, високо.стручним едукативним центрима, факултетима и осталим организацијама и тиме деловањем на побољшање пружања услуга у процесу регабилитације пацијената, превенцији оболевања и смањењу инвалидитета,

– издавање и овера неопходне документације,

– тесна сарадња са Министарством здравља, Министарствима повезаним са медицинском струком, Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије, нарочито са Стручно-профилским одбором физиотерапеута и радних терапеута и Одбором за образовање при Комори, институцијама, одговарајућим здравственим организацијама у земљи и иностранству, са синдикатима, Фондом здравственог осигурања, Црвеним крстом итд.,

– Бављењем публикацијом стручних брошура и литературе намењене физиотерапеутима у складу са законом и усаглашавањем методологије рада физиотерапеута.

 1. УПИС У РЕГИСТАР.

Члан 6.

6.1. Упис у регистар Друштва је добровољан.

6.2. Друштво стиче статус правног лица даном уписа у регистар.

 1. ЈАВНОСТ РАДА И ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ДРУШТВО ОСНИВА.

Члан 7.

7.1. Рад друштва је јаван.

7.2. Јавност рада појединих органа друштва на седницама на којима се решавају питања за које тај орган Друштва оцени да не треба бити јавана може бити ограничена.

Члан 8.

8.1. Друштво се оснива на неодређено време.

 1. САВЕЗИ ДЕЛОВИ И СЕКЦИЈЕ ДРУШТВА.

Члан 9.

  1. Друштво се може удруживати у савезе и друге асоцијације у земљи иностранству.
  2. Део Друштва (секција, клуб, група, огранак и др.) нема статус правног лица.

 

 1. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ДРУШТВА.

Члан 10.

10.1. Статусне промене друштва врше се на начин утврђен Законом.

 1. ЗАКОНИТОСТ РАДА ДРУШТВА.

Члан 11.

11.1. Друштво своје активности и циљеве остварује у складу са Уставом, Законом, Статутом и другим општима актима и правилима савеза чији је члан.

 1. ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ.

Члан 12.

12.1. Чланство у друштво је добровољно.

12.2. Друштво чине редовни, почасни и добротворни чланови.

12.3. Свако лице које је по струци физиотерапеут и независно од година старости може под једнаким условима да постане члан Друштва с тим што мора да попуни приступницу за упис у регистар Друштва, приложи две фотографије не старије од 6 месеци и копију дипломе.

12.4. Члан друштва има право да буде биран у органе Друштва а на основу претходне образожене пријаве достављене Друштву пре избора писменим и електронским путем када је Председништво у обавези да објави листу кандидата по азбучном реду са верификацијом сваке кандидатуре.

12.5. Кандидати за место Председника, потпредседника, секретара и благајника су обавезни да поред писмене пријаве своју кандидатуру образложе усмено на Скупштини Друштва која након излагања бира кандидате јавним гласањем или по потреби тајним гласањем путем гласачких листића.

12.6. У случају да 2 или више кандидата имају подједнак број гласова, гласање се понавља у другом кругу све до избора новог кандидата.

12.4. Чланови Друштва управљају удружењем непосредно у Скупштини Друштва и преко својих изабраних представника у органима Друштва.

12.5. Одлуку о пријему редовног члана Друштва доноси Председништво у складу са одлуком о поступку пријема.

12.6. Редовни члан Друштва може бити само здравствени радник који има завршену стручну квалификацију за физиотерапеута.

12.7. Малолетно лице може бити члан Друштва само под условима прописаним Законом.

12.8. Председништво може одбити упис кандидата за члана Друштва уколико сматра да нису испуњени услови прописаним Законом и овим Статутом.

Члан 13.

13.1. Друштво води евиденцију о својим члановима у писаном облику и кроз електронску базу података.

13.2. О почасним и добротворним члановима се води посебна евиденција.

Члан 14.

14.1. Права и обавезе редовног члана друштва су:

– да бира и да буде биран у све органе Друштва као и друге сродне организације где се делегира од стране Друштва,

– преузима обавезе и учествује у раду Друштва и његових органа,

– да буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва,

– да поступа у свему у име и за рачун Друштва а у складу са Законом и Статутом,

– да поштује и спроводи све одлуке органа Друштва,

– да активно даје предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и других тела Друштва и да о заузетим ставовима буде обавештаван,

– да учествује на стручним скуповима у циљу стручног усавршавања,

– да преко Друштва успоставља сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству,

да уредно плаћа чланарину унапред,

– да достојно представља Друштво у земљи и иностранству штитећи при том углед и профил физиотерапеутске струке,

– да се савесно и брижљиво односи према имовини Друштва,

– да омогућује најефикаснији рад органа Друштва,

– да редовно учествује у раду органа Друштва чији је члан,

– да испуњава све друге обавезе које су у интересу Друштва као целине.

Члан 15.

  1. Почасни члан Друштва може постати лице које има ванредне заслуге и

доприносе за унапређење и развој физикалне терапије или рада Друштва.

15.2. Почасне чланове друштва предлаже Председништво или Секција Друштва а бира их Скупштина.

Члан 16.

16.1. Добротворни члан Друштва може постати лице које Друштву поклони, завешта или донира на други начин покретне или непокретне ствари, односно немански пренесе Друштву одређена средства за реализацију утврђених циљева.

16.2. Добротворне чланове Друштва предлаже Председништво а бира их Скупштина.

Члан 17.

17.1. Даном одласка у пензију, члану Друштва не престаје својство члана нити члана органа Друштва уколико се у том моменту налазио на тој функцији.

Члан 18.

18.1. Чланство у Друштву престаје:

– када члан, уз писмено образложење Председништву самостално иступи из Друштва,

искључењем из Друштва по мишљењу Етичког комитета и одлуци Председништва донетој на основу овог мишљења,

– искључењем на основу одлуке Скупштине Друштва,

ако не плати чланарину осим у случају дужих боловања и одсуствовања када статус члана може да мирује,

– ако је због вршења професионалне-здравствене делатности правноснажно утврђена кривична одговорност,

– смрћу члана друштва.

Члан 19.

19.1. Из разлога прописаних у претходном члану сматра се да је чланство престало даном измирења свих доспелих износа чланарине.

 1. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ДРУШТВА И ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ.

Члан 20.

20.1. Чланови друштва сносе дисциплинску одговорност ако:

– не поштују Закон, Статут и друге одлуке Друштва,

– се понашају супротно интересима, циљевима и делатностима Друштва,

– се понашају супротно угледу и статусу физиотерапеута,

– не поштују етички кодекс Друштва.

Члан 21.

21.1. Дисциплинске мере су:

– писмена опомена,

– опозив,

– писмена опомена пред искључење,

– привремено искључење најдуже до 12 месеци,

– трајно искључење.

21.2. Дисциплинске мере доноси Председништво друштва а на основу претходно добијеног мишљења Етичког комитета или Надзорног одбора или Скупштина Друштва у смислу чл. 18 Статута.

21.3. На изречену дисциплинску меру, незадовољан члан може изјавити жалбу у року од 15 дана која се подноси преко Председништва Скупштини Друштва.

 1. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДРУШТВОМ (скупштина, председништво, надзорни одбор, етички комитет, секретар, благајник, секције, заступник),

Члан 22.

22.1. Органи Друштва су:

– Скупштина друштва,

– Председништво,

– Надзорни одбор

– Етички комитет.

Члан 23.

23.1. Скупштина Друштва је највиши орган Друштва.

23.2. Скупштину Друштва чине сви чланови Друштва.

23.3. Скупштина Друштва има следеће надлежности:

– усваја статут Друштва, његове измене и допуне,

– бира и разрешава лице овлашћено за заступање,

– одлучује о удруживању у савезе,

– усваја годишњи финансијски извештај Друштва,

– одлучује о статусним променама Друштва,

– одлучује о престанку рада Друштва,

– разматра и усваја извештаје о раду Председништва, Етичког комитета и Надзорног одбора,

– Верификује одлуке Председништва,

– бира председника, потпредседника, чланове председништва, секретара и благајника Друштва,

– верификује избор чланова председништва Друштва и два алтернативна члана,

– бира чланове Етичког комитета и бира чланове Надзорног одбора,

– одређује висину чланарине и уписнине,

– разматра и усваја Правилник о материјално-финансијском пословању Друштва,

– Усваја етички кодекс Друштва,

– Усваја каталог вештина образовања физитерапеута у складу са међународним стандардима образовања,

– усваја и остала документа од стратешког значаја за Друштво и физиотерапеутску струку,

– поступа као другостепени орган по жалбама на изречену дисциплинску меру.

Члан 24.

24.1. Редовна седница Скупштине се одржава најмање једном годишње.

24.2. Ванредна седница Скупштине се мора одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање а по предлогу Председништва или на иницијативу најмање једне петине чланова Скупштине.

24.3. Иницијатива за ванредну седницу Скупштине се подноси у писаном облику при чему се морају навести разлози за њено сазивање.

Члан 25.

25.1. Кворум потребан за рад Скупштине подразумева да је на редовној или ванредној седници присутно више од 50 чланова а одлуке су пуноправно донете простом већином главома присутних чланова.

25.2. Седницу Скупштине сазива Председник Друштва и то слањем писмених обавештења о времену и месту одржавања седнице са предлогом дневног реда.

25.3. Седницом Скупштине председава Председник Друштва који је истовремено и председник Скупштине.

25.4. У случају да изборном скупштином Председник Друштва предаје дужност, Скупштином ће у том случају руководити најстарији члан Друштва.

Члан 26.

26.1. Председништво Друштва је орган који управља Друштвом.

26.2. Чланове председништва Друштва бира Скупштина.

26.3. Председништво има 13 чланова.

26.4. Мандат чланова председништва траје 4 године, с тим што се чланови Председништва не могу бирати више од два пута на исту дужност.

26.5. Председништво може накнадно да изабере (кооптира) чланове у случају оставке, опозива, некативности (недолазак на три узастопна састанка Председништва) и сл. а највише до једне трећине укупно именованих чланова, као и ВД Председника, Секретара, Благајника, до одржавања прве наредне редовне седнице Скупштине када ће бити именовани нови вршиоци ових дужности.

Члан 27.

27.1. Председништво има следеће надлежности:

– предлаже Скупштини друштва посовну политику и план рада Друштва,

– стара се о извршавању одлука Скупштине,

– руководи радом друштва између две Скупштине,

– Доноси Правила и Пословнике о раду Друштва односно Председништва у складу са овим Статутом,

– Даје сугестие и препоруке у вези доношења и промена постојећих прописа који се односе на здравствену делатности, физикалну терапију и физиотерапеуте,

– Контактира одговарајућа министарства и КМСЗТС, заступа интересе својих чалнова пред истим и уско сарађује у циљу побољшања статуса физиотерапеута,

– припрема извештаје о раду Друштва за Скупштину,

– одређује време и место одржавања Скупштине,

– доноси предлог дневног реда за Скупштину,

– одлучује и преузима мере о свим питањима осим оних која су Статутом одређена као искључива надлежност Скупштине,

– доноси годишњи план рада,

– доноси општа акта која не доноси скупштина Друштва,

– доноси одлуке о употреби средстава,

– образује одборе, секције, комисије и друга тела према потреби и утврђује њихов број и задатак рада,

– одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из чл. 25. ст. 1 Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника Друштва за тај поступак,

– изриче дисциплинске мере по претходно прибављеном мишљењу Етичког комитета,

– доноси све друге одлуке и мере предвиђене овим Статутом

Члан 28.

28.1. Председништво ради у секцијама и састаје се по потреби а најмање једном учетири месеца.

28.2. Председништво пуноважне одлуке доноси простом већином ако је присутно више од једне половине чланова.

28.3. Седнице председништва сазива Председник и то самостално или на иницијативу једн трећине чланова Председништва, Надзорног одбора или Етичког Комитета.

28.4. Седницама председништва руководи Председник а у његовом одсуству потпредседник Друштва или друго лице овлашћено од стране Председника.

28.5. Одлуке, закључке, препоруке и друга акта која доноси Председништво потписује Председник.

28.6. За свој рад Председништво одговара Скупштини Друштва.

Члан 29.

29.1. Председник Друштва има следеће надлежности:

– заступа Друштво,

– сазива и руководи радом и седницама Председништва и Скупштине Друштва,

– спроводи одлуке донете од стране Председништва,

– стара се о реализацији циљева Друштва као и одлука донетих на Скупштини и седницама Председништва,

– одржава и подстиче односе са јавношћу кроз јавна гласила, електронске медије и информационе системе,

– одржава и подстиче комуникацију са чланицама WCPT-a, Европског региона и друго,

– води рачуна о ажурирању сајта Друштва,

– одржава односе са образовним институцијама свих нивоа уз увид у наставне планове образовања физиотерапеута,

– сарађује се КМСЗТС и стручно-профилским одбором физиотерапеута КМСЗТС,

– прати законску регулативу и промене које се односе на физиотерапеутски профил,

– организује стручне скупове,

– обавештава чланство о раду Председништва,

– у координацији са благајником потписује сва финансијска документа,

– предузима све неопоходне и нужне радње од интереса за Друштво и утврђене овим Статутом.

Члан 30.

30.1. Потпредседник је дужан да мења Председника у њговом оправданом одсуству.

30.2. Потпредседник има иста овлашћења и одговорности приликом замене.

Члан 31.

31.1. Секретар је дужан да мења Председника у његовом одсуству са истим овлашћењима и одговорностима.

31.2. Секретар је дужан да брине о кореспонденцији и ажурирању исте.

31.3. Секретар је дужан да руководи организацијом скупова и састанака у складу са одлуком Председништва те да преузима и реализује задатке и циљеве које му повери Председник.

Члан 32.

32.1. Дужности благајника су:

– врши све послове који су у вези са благајничким пословима Друштва,

– прикупља и евидентира чланарину,

– извештава Председништво о финансијском стању и имовини Друштва,

– заједно са Председником потписује све финансијске документе,

– на Скупштини Друштва подноси извештај о финансијком пословању између два заседања Скупштине,

– прима приходе и исплаћује расходе за које је добио налог од Председника.

Члан 33.

33.1. Надзорни одбор сачињава 7 чланова које бира Скупштина.

33.2. Надзорни одбор врши контролу рада над целокупним материјалним и финансијским пословањем Друштва.

33.3. Надзорни одбор има право да тражи од Председништва сазивање ванредне седнице Скупштине Друштва уколико сматра да материјално-финансијско пословање Друштва не задовољава и да се постојећи проблеми могу решити једино тим путем.

33.4. Уколико у мандтном периоду остане упражњено место члана Надзорног одбора, Председништво има право да до следеће редовне седнице Скупштине именује новог члана.

Члан 34.

34.1. Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године.

34.2. Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови Председништва или Етичког комитета.

34.3. Надзорни одбор је самосталан и независан у свом раду.

34.4. На првој седници чланови Надзорног одбора бирају председника и потпредседника Надзорног одбора.

34.5. На првој седници Надзорни одбор доноси пословник о свом раду.

34.6. Надзорни одбор доноси пуноваћне одлуке у саставу од најмање 5 чланова.

34.7. Одлуке Надзорног одбора су пуноважне ако за њих гласа апсолутна већина укупног броја чланова.

Члан 35.

35.1. Етички комитет базира свој рад на прихваћеном етичком кодексу физиотерапеута Србије, а у складу са кодексом WCPT.

35.2. Етички комитет сачињава 7 чланова које бира Скупштина Друштва.

35.3. Чланови Етичког комитета не могу бити и чланови Председништва или Надзорног одбора Друштва.

35.4. Мандат чланова Етичког комитета траје 4 године.

35.5. Етички Комитет доноси свој пословник о раду.

35.6. На првој седници Етичког комитета бирају се председник и потпредседник Етичког комитета.

Члан 36.

36.1. Надлежности Етичког комитета су:

– разматра и доноси решења у случајевима када члан Друштва тражи његову заштиту или се огреши о углед и част позива физиотерапеута или буде дисциплински или кривично кажњен,

36.2. Етички комитет доноси пунаважне одлуке у саставу од најмање 5 чланова.

36.3. Етички комитет доноси одлуке по свом слободном уверењу и после свестраног испитивања сваког појединачног случаја а одлука се сматра пуноважном онда када се за њу изјасни апсолутна већина укупног броја чланова односно најмање 4 члана.

36.4. На одлуку Етичког комитета жалба се подноси Скупштини Друштва а преко овог органа.

36.5. Одлуке Етичког комитета могу бити публиковане у гласилима Друштва уколико тако Етички комитет одлучи или у средствима јавног информисања уколико такву одлуку донесе Скупштина Друштва.

Члан 37.

37.1. Секције Друштва чине чланови Друштва окупљени око одређених области у циљу бољег организовања стручног рада и усавршавања.

37.2. Одлуку о оснивању секције односи Председништво Друштва.

37.3. Радом секције руководи Председништво секције састављено од 3 члана.

37.4. На првој седници Председништва секције чланови бирају свог председника.

37.5. Председник секције једном годишње подноси извештај о активностима секције Председништву Друштва.

Члан 38.

38.1. Друштво заступа Председник Друштва.

38.2. У случају одсуства Председника истог замењује Потпредседник или друго лице овлашћено од стране Председника.

38.3. За Председника Друштва може бити бирано само лице које је по струци физиотерапеут, пословно способно и лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

38.4. Председник је дужан да се придржава овлашћења одређених овим Статутом.

 1. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ.

Члан 39.

39.1. Чланови Друштва солидарно одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Друштву уколико је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење.

39.2. Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Председништва а по поретходно добијеном мишљењу или одлуци Надзорног одбора и Етичког комитета.

39.3. Одлуком Председништва се може одредити посебан заступник удружења за поступак остваривања права на накнаду штете.

 1. НАЧИН СТИЦАЊА И РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ДРУШТВА.

Члан 40.

40.1. Друштво имовину стиче на следећи начин:

– од организација стручних и научних скупова, семинара, конгреса, радионица, курсева и др.,

– од чланарине и уписнине,

– од прихода котизација са одржаних научних скупова,

– спонзорства,

– од камата на уложена новчана средства,

– од поклона, наслеђем и завештања,

– донаторством,

– добровољних прилога,

– финансијских субвенција,

– на све друге законом дозвољене начине.

Члан 41.

41.1. Друштво прибавља средства продајом својих публикација, односно обавља привредну делатност под којом је регистровано 22110- Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација.

41.2. Друштво може отпочети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

41.3. Дробит Друштва остварена обављањем привредне и друге делатности може да се користи једино за остваривање статутарних циљева, укључујући и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката, давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Друштва (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених у Друштву.

Члан 42.

42.1. Чланарина јесте обавеза сваког редовног члана која доспева сваког месеца.

42.2. Висину чланарине, по претходном предлогу Председништва, одређује Скупштина.

42.3. Начин плаћања чланарине врши се сходно претходној тачки овог члана.

Члан 43.

43.1. Друштво има обавезу да члану који редовно плаћа чланарину изда оверену чланску карту у којој се води евиденција уплаћене чланарине.

Члан 44.

44.1. Друштво води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја а ово све у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

44.2. Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Друштва подносе се Скупштини.

Члан 45.

45.1. За своје обавезе Друштво одговара целокупном својом имовином.

45.2. Чланови Друштва и органа Друштва могу и лично одговарати за обавезе Друштва, ако су поступали са имовином Друштва на начин као да је у питању њихова приватна имовина или су злоупотребили Друштво као форму за незаконите или преварне радње.

Члан 46.

46.1. Имовина Друштва може да се користи једино за остваривање статутарних циљева.

46.2. Имовина Друштва не може се делити члановима, члановима органа Друштва, заступницима Друштва, запосленима и њима повезаним лицима.

46.3. У случају престанка постојања Друштва, његова имовина ће бити пренета сходно чл. 42 и 43 Закона о удружењима.

 1. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ.

Члан 47.

47.1. Статусне промене су припајање, спајање и подела Друштва.

47.2. Одлуку о статусној промени Друштва доноси Скупштина Друштва на предлог Председништва.

47.3. Одлука о статусној промени је пуноважна ако језа њу гласало најмање 2/3 укупног броја чланова Скупштине.

47.4. На питање статусних промена која нису дефинисана овим Статутом примењују се одредбе чл. 45-48 Закона о удружењима.

 1. ПРЕСТАНАК РАДА.

Члан 48.

48.1. Друштво престаје на основу Одлуке о престанку рада коју доноси Скупштина на предлог два или више својих органа или на предлог 2/3 укупног броја чланова.

48.2. У случају престанка рада, имовина Друштва се преноси у смислу чл. 46 тач. 46.3. овог Статута.

48.3. У случају престанка постојања Друштва Председник Друштва је дужан да обави формалности код надлежног субјекта регистрације Друштава ради покретања поступка брисања Друштва и гашења пословних рачуна код пословних банака.

 1. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ (печат, штамбиљ, симбол, стручна служба, измене и допуне статута и тумачење).

Члан 49.

49.1. Друштво има печат, штамбиљ и симбол.

49.2. Печат Друштва је округлог облика пречника 32 мм, на коме је по ободу исписан на српском језику и ћириличком писму текст: „Друштво физиотерапеута Србије Београд“ док се у средини печата налази симбол Друштва.

49.3. Друштво има штамбиљ правоугаоног облика величине 55х25 мм на које је на ћириличком писму исписан текст у три реда и то у првом реду текст: Друштво физиотерапеута Србије, Београд; у другом реду текст: Број_____датум______година; у трећем реду текст: ул. Николаја Гогоља бр. 44. тел._____факс____.

49.4. Симбол Друштва је округлог облика а на ивици је кружно исписан пун назив Друштва ћириличним писмом у плавој боји а у средини се налазе полукружне црвене и плаве линије око ћириличних слова Ф и Т.

Члан 50.

50.1. Друштво за потребе обављања стручно-административних, финансијских, правних и других техничких послова може да формира посебну службу или ангажује треће лице за ове потребе.

50.2. Положај стручне службе и њен однос према Друштву регулише се у складу са законским прописима.

50.3. Правилником о организацији и систематизацији регулишу се задаци, организација и систематизација радних места Стручне службе Друштва.

50.4. Правилник о организацији и систематизацији доноси Председништво Друштва у складу са законским прописима а на предлог Стручне службе.

Члан 51.

51.1. Иницијативу за измену или допуну Статута може поднети:

– органи Друштва,

– секције и одбори Друштва,

– чланови Друштва као појединци.

51.2. Иницијатива за измену Статута доставља се Председништву.

51.3. Председништво може прихватити иницијативу и покренути поступак за измену или допуну Статута или да иницијативу одбаци као неосновану и о томе писмено обавести покретача иницијативе.

51.4. Поступак за измену и допуну Статута подазумева расправу на седници Скупштине о нацрту предлога и доношење одговарајућих одлука.

Члан 52.

52.1. За тумачење овог Статута надлежно је Председништво Друштва.

52.2. На сва питања која нису дефинисана овим статутом примењиваће се непосредно одредбе Закона о удружењима.

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА ФИЗИОТЕРАПЕУТА СРБИЈЕ